Chuyển tới nội dung

Code Chống Copy Trên Web Chống Click Chuột Phải

 • bởi
1 4

code chống chống coppy giúp ngăn chặn người dùng nhấn sao chép nội dung trên trang website ngăn được việc coppy bày viết , tuy nhiên cũng không thể ngăn trặn được các công cụ hay những người có chuyên môn về công nghệ họ có nhiều cách để làm được điều đó

tuy nên nếu người dùng thường nếu trên blog của bạn có những bài viết không muốn người khác coppy và đăng lên các trang website của họ hay chia sẻ lên các mạng xã hội thì cách làm này sẽ ngăn trặn được điều đó

Code chống copy trên web bằng CSS

Đưa đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head> trong mã nguồn website của bạn.

Đoạn code này sẽ chống bôi đen bài viết, từ đó sẽ không thể copy được nội dung của bạn.

Mã:

<style>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>

Code chống copy bài viết

HTML:
HTML:
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

 Code Chống Click Chuột Phải

HTML:
<script language='JavaScript'>
var msg="Welcome to my website";
function disableIE() {if (document.all) {alert(msg);return false;}
}
function disableNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(msg);return false;}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=disableNS;
} else {
document.onmouseup=disableNS;document.oncontextmenu=disableIE;
}
document.oncontextmenu=new Function("alert(msg);return false")
</script>

 

Nếu website của bạn có tích hợp Jquery, hãy thêm đoạn code sau để tăng thêm sức mạnh

Mã:
$(document).bind("contextmenu",function(e){
 e.preventDefault();
});Code chống copy, paste

// We also check for a text selection if ctrl/command are pressed along w/certain keys
$(document).keydown(function(ev) {
  // capture the event for a variety of browsers
  ev = ev || window.event;
  // catpure the keyCode for a variety of browsers
  kc = ev.keyCode || ev.which;
  // check to see that either ctrl or command are being pressed along w/any other keys
  if((ev.ctrlKey || ev.metaKey) && kc) {
    // these are the naughty keys in question. 'x', 'c', and 'c'
    // (some browsers return a key code, some return an ASCII value)
    if(kc == 99 || kc == 67 || kc == 88) {
       return false;
    }
  }
});

 

Code script khoá chuột phải + phím F12

<script language="JavaScript">
  window.onload = function() {
    document.addEventListener("contextmenu", function(e) {
      e.preventDefault();
    }, false);
    document.addEventListener("keydown", function(e) {
      //document.onkeydown = function(e) {
      // "I" key
      if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 73) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "J" key
      if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 74) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "S" key + macOS
      if (e.keyCode == 83 && (navigator.platform.match("Mac") ? e.metaKey : e.ctrlKey)) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "U" key
      if (e.ctrlKey && e.keyCode == 85) {
        disabledEvent(e);
      }
      // "F12" key
      if (event.keyCode == 123) {
        disabledEvent(e);
      }
    }, false);
 
    function disabledEvent(e) {
      if (e.stopPropagation) {
        e.stopPropagation();
      } else if (window.event) {
        window.event.cancelBubble = true;
      }
      e.preventDefault();
      return false;
    }
  };
</script>

 

Lời kết

trên đây là tổng hợp các code chống coppy ,chuột phải và f12 hi vọng với các đoạn code này sẽ giúp bạn ngăn chặn được người dùng không coppy bài viết của bạn trên trang website.Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.