Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn tạo trang chờ chuyển hướng mã hóa URL cho blogger

  • bởi
Tạo Trang Chờ Chuyển Hướng Mã Hóa URL

chào bạn để tạo một trang chuyển hướng cho các đường link ngoài cho blog sau khi nhấn vào đường link bên ngoài website sẽ được chuyển sang một trang chờ có cài số giây đếm ngươc nhất định rồi mới chuyển đến trang đích , đẵc biệt với cách làm này cho phép tất cả các đường link ngoài sẽ chuyển sang trang chờ và bạn có thể chặn nhưng trang không cần phải qua trang chờ, với việc làm này cho phép giữ chân người dùng lâu hơn tại blog của bạn
với cách làm này áp dụng cho blogger còn nếu bạn muốn làm trên nền tảng WordPress tương tự thì bạn có thể xem bài viết trước mình có hướng dẫn:
Cách tạo trang chuyển hướng link Dowload trong wordpress kiếm tiền từ google

Các bước thực hiện

Demo chuyển hướng

Bước 1: bạn cần đăng nhập vào blogger của bạn và tạo một trang có tên là chuyển hướng

  • sau đó bạn chuyển sang chế độ HTML và dán đoạn Mã html dưới vào
<div class='ad-placement'> <!--[ Your_ad_code_here ]-->
</div>
<div class='safelink-button' id='safelink'> <div style='text-align: center'> <div class='button outline' id='safelink-wait'>Please wait...</div> <script>/*<![CDATA[*/ var currentURL = location.href; var str = currentURL; var res = str.replace('https://giangpc.blogspot.com/p/chuyen-huong.html' + '?url=', " "); function changeLink(){ var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString, '_blank')}; document.write('<a href="#getLink" id="safelink-download" class="button">Create link</a>'); var linkDL = document.getElementById("safelink-download"); var notif = document.getElementById("safelink-wait"); var time = 5; var textTime = document.createElement("span"); linkDL.parentNode.replaceChild(textTime, linkDL); var id; id = setInterval(function () { time--; if (time < 0) { textTime.parentNode.replaceChild(linkDL, textTime); clearInterval(id); notif.style.display = "none"; linkDL.style.display = "inline-block"; } else { textTime.innerHTML = "Link will appear in " + time.toString() + " second"; }}, 1000); /*]]>*/</script> </div>
</div>
<div class='safelink-content'> <!--[ Write_your_content_here ]-->
</div>
<div class='safelink-create' style='text-align:center'> <div class='ad-placement'> <!--[ Your_ad_code_here ]--> </div> <div id='getLink'> <a class='button' href='javascript:;' onclick='changeLink();' rel='noreferrer noopener' target='_blank'>Get link</a> </div> <div class='ad-placement'> <!--[ Your_ad_code_here ]--> </div>
</div>

thay link https://giangpc.blogspot.com/p/chuyen-huong.html thành đường link trang bạn tạo ở trên

Bước 2: thêm CSS và javascrip 

dán mã này trên thẻ </b:skin> hoặc có thể dán trên thẻ </head>

/* Safelink */
:root {--link-outline-color:#48525c;--link-bg-color:#204ecf;}
.button{display: inline-flex;align-items: center;margin: 15px 15px;padding: 10px 20px;outline: 0;border: 0;border-radius: 2px;color: #fefefe;background-color: var(--link-bg-color);font-size: 14px;white-space: nowrap;overflow: hidden;max-width: 100%;line-height: 2em}
.button.outline{color: var(--link-outline-color);background-color: transparent;border: 1px solid #ebeced}
.button.outline:hover{border-color: var(--link-bg-color)}
.safelink-button, .safelink-create > *{margin: 1.8em 0}
.safelink-button span{display: block;font-size: 12px}
#getLink{margin: 5px 0}
#getLink .button{display: none}
#getLink:target .button{display: inline-flex}

Javascrip xóa m?=1 Sao chép mã dưới đây vào trên thẻ </head>

<script>
//<![CDATA[ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1", "?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); }
//]]>
</script>

Bước 3: thêm Javascrip chuyển hướng và mã hóa URL

Sao chép mã dưới và dán vào thẻ </body>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'> <script> /*<![CDATA[*/ var Base64 = { _keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", encode: function(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) { enc3 = enc4 = 64; } else if (isNaN(chr3)) { enc4 = 64; } output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4); } return output; }, decode:function(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = Base64._utf8_decode(output); return output; }, _utf8_encode:function(string) { string = string.replace(/\r\n/g, "\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) { var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if ((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } return utftext; }, _utf8_decode:function(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2; } else { c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3; } } return string; } }; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() { auto_safeconvert(); }; function auto_safeconvert() { var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) { protected_links += ", " + a_to_vd; } else if (protected_links == "") { protected_links = a_to_vd; } var a_to_ve = ""; var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; var daftarPostingan = ["https://giangpc.blogspot.com/p/chuyen-huong.html"]; var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random() * daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) { a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) { a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) { a_to_vh = true; } j++; } if (a_to_vh == false) { var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "noopener noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n"; } } var a_to_vj = ""; var a_to_vk = ""; if (a_to_vj) { a_to_vj.innerHTML += a_to_vb; } if (a_to_vk) { a_to_vk.innerHTML += a_to_va; } }; function a_to_fa() { var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf; }; /*]]>*/ </script> <!--[Protect link from encode]--> <script> protected_links = "facebook.com, instagram.com, twitter.com"; auto_safelink(); </script>
</b:if>

thay link https://giangpc.blogspot.com/p/chuyen-huong.html  thành link của bạn đã tạo ở trên
Để loại chừ các đường link không chuyển hướng thì các bạn chỉ việc thêm như dưới và cách nhau bằng dấu phẩy

  protected_links = "facebook.com, instagram.com, twitter.com";

như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn song cách để tạo tạo trang chờ chuyển hướng mã hóa URL cho blogger thật dễ dàng đúng không, chúc các bạn thành

Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.